ചാലക്കുടിയില്‍ ദേശീയപാതയോരത്ത് തണ്ണീര്‍ത്തടം നികത്തുന്നു

ചാലക്കുടി: മിനി സിവില്‍സ്റ്റേഷനടുത്ത് തണ്ണീര്‍ത്തടം മണ്ണിട്ട് നികത്താന്‍ ശ്രമം. ദേശീയപാതയോരത്ത്, സര്‍വീസ് റോഡിന്റെ ചാല് മണ്ണിട്ടുനികത്തിയാണ് തണ്ണീര്‍ത്തടത്തില്‍

» Read more