മാർ‍ഗദർശികള്‍
കെ.പി.കേശവമേനോൻ
കെ.മാധവൻ നായർ കുറൂർ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് വി.എം.നായർ
കെ.മാധവ മേനോൻ എം.ജെ.കൃഷ്ണമോഹൻ എൻ.കൃഷ്ണൻ നായർ

ഇന്നത്തെ സാരഥികള്‍
എം.പി.വീരേന്ദ്രകുമാർ എം.പി
(ചെയർമാൻ ആന്റ് മാനേജിങ് ഡയരക്ടർ)
പി.വി.ചന്ദ്രൻ
(മാനേജിങ് എഡിറ്റർ)
ഡയറക്ടർ ബോർഡംഗങ്ങള്‍
കേണല്‍ എ.വി.എം.അച്ചുതൻ (റിട്ട) എം.ജെ.വിജയപത്മൻ
വി.ഭാസ്‌കര മേനോൻ പി.വി.ഗംഗാധരൻ
പി.വി.നിധീഷ്‌ എം.വി.ശ്രേയാംസ്‌കുമാർ
ഡോ: ടി.കെ.ജയരാജ്‌ എം.കെ.ജിനചന്ദ്രന്‍‌
എഡിറ്റർ - പീരിയോഡിക്കല്‍സ്

കെ.കെ.ശ്രീധരൻ നായർ
എഡിറ്റർ - ഡെയ്‌ലി

എം.കേശവമേനോൻ