വായനശാലകള്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന് ശക്തി പകര്‍ന്നു -ടി.പത്മനാഭന്‍

പയ്യന്നൂര്‍: നമ്മുടെ വായനശാലകള്‍ വായനയ്ക്കുള്ള സൗകര്യം മാത്രമല്ല ഒരുക്കിയതെന്നും സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന് ശക്തിപകര്‍ന്നെന്നും കഥാകൃത്ത് ടി.പത്മനാഭന്‍

» Read more