കൂത്താട്ടുകുളം: തിരുമാറാടി കരോട്ട് ടി.കെ. മോഹനെന്റയും രമണിയുെടയും മകന്‍ നിധിനും പട്ടിമറ്റം വലമ്പൂര്‍ കരയില്‍ വല്ലാടുമാരിയില്‍ വി.എന്‍. ശശിധരെന്റയും തങ്കത്തിന്റെയും മകള്‍ രമ്യയും വിവാഹിതരായി.